MODLITWY  

MODLITWA O NOWE POWOŁANIA

Panie Jezu, Ty jesteś drogą, prawdą i życiem (J 14,6). Ty dajesz siłę tym, których sam powołujesz, aby całym sercem odpowiedzieli TAK na Twoje wołanie.

Daj wielu usłyszeć Twój głos, który echem rozbrzmiewa w sercu: Pójdź za mną! Niezdecydowanych pociągnij ku sobie swą Miłością, przeżywających trudności napełnij pokojem, a tych, którzy już kroczą za Tobą umacniaj w drodze do świętości.

Matko Boża Saletyńska wyproś nam u Twego Syna tę łaskę, aby nigdy nie brakło tych, którzy z całą gorliwością serca pójdą w świat, aby głosić Twe orędzie wzywające świat do nawrócenia.

Amen.

MODLITWA O ROZEZNANIE POWOŁANIA

Boże przenikasz mnie i znasz.
Stworzyłeś mnie do szczęścia
– pomóż mi je znaleźć.

Ukaż mi moją drogę życia.
Spraw, abym wybrał to,
coś Ty dla mnie zamierzył.

Chcę być Ci posłusznym we wszystkim.
Pójdę gdzie mnie poślesz.

Ufam Tobie, bo wiem, że mnie kochasz
i chcesz mego dobra.

Poprowadź mnie po ścieżkach Twoich.

Amen.

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię. Oświecaj, kieruj, wzmacniaj i pocieszaj mnie. Powiedz mi, co mam czynić i rozkaż mi to wykonać. Poddaję się chętnie wszystkiemu, co ode mnie zażądasz, pragnę przyjąć wszystko, co na mnie dopuścisz, daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę.

Amen.

ANIOŁ PAŃSKI Z LA SALETTE

Anioł Pański przyniósł Maryi,
Nowinę pełną wesela,
Że Trójca święta Ją wybrała
Na Matkę Odkupiciela.

Refren:
Zdrowaś Maryjo, Najwyższego łask pełna!
Spośród wszystkich niewiast wybrał Cię Bóg.
O, Matko Boża, miej nas zawsze w opiece!
A w godzinę śmierci za nas się módl!
A w godzinę śmierci za nas się módl!
Za nas się módl!

„Oto Ja, Służebnica Pana” –
Rzekła Maryja w pokorze –
„Niechaj się spełni zbawcza wola
I odwieczne plany Boże”.

Refren:
Zdrowaś Maryjo, Najwyższego łask pełna…

Słowo Boże Ciałem się stało,
Zstępując z tronu swej chwały,
I wśród nas, ludzi, zamieszkało,
By przez Krzyż zbawić świat cały.

Refren:
Zdrowaś Maryjo, Najwyższego łask pełna…

Matko Boża, módl się za nami!
Bez przerwy proś Syna Swego,
Byśmy się stali godni nieba,
Przez Niego obiecanego.

Refren:
Zdrowaś Maryjo, najwyższego łask pełna…

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy Wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, + prosimy Cię, wlej w nasze serca Swoją łaskę, * abyśmy przez Jego Mękę i Krzyż – za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny – zostali doprowadzeni do chwały Zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

LITANIA DO MATKI BOŻEJ SALETYŃSKIEJ

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Maryjo Saletyńska, Matko Boża, módl się za nami!
Maryjo Saletyńska, Królowo i Matko ludzi,
Maryjo Saletyńska, żywy wzorze miłości,
Maryjo Saletyńska, Przykładzie skromności i prostoty,
Maryjo Saletyńska, Wzorze uległego posłuszeństwa,

Matko, która płaczesz nad złem i niedolą grzeszników,
Matko, która z dobrocią zalegasz, byśmy się do Ciebie uciekali,
Matko, która nieustannie wstawiasz się za nami,
Matko, która nas upominasz, byśmy święcili dzień święty,
Matko, która wypominasz nam bluźnierstwa,
Matko, która nas nakłaniasz do opanowania i wstrzemięźliwości,
Matko, która nas zachęcasz do modlitwy rano i wieczorem,
Matko, która wzywasz sprawiedliwych do gorętszej pobożności,
Matko, która z trwogą przypominasz światu o karze za grzechy,
Matko, która obiecujesz nawróconym liczne łaski,
Matko, która troszczysz się o nasz chleb powszedni,
Matko, która pragniesz, by cały lud Boży poznał Twoje objawienie,
Matko, która nas powołujesz do gorliwego apostolstwa,
Matko, która chcesz nas uczynić gorliwymi pomocnikami,
Matko, która nam dajesz źródło wody cudownej,
Matko, która leczysz wszystkie choroby,

Posłanniczko Miłosierdzia Bożego,
Pośredniczko pokuty i zadośćuczynienia,
Opiekunko biednych i dzieci,
Światło zaślepionych i błądzących,
Pocieszycielko chorych i strapionych
Orędowniczko cierpiących,
Nadziejo rozpaczających,
Matko Kościoła,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

P: Matko Boża Saletyńska, Pojednawczyni Grzeszników!
O: Módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, który w nieskończonym Twym miłosierdziu zesłałeś na Górę Saletyńska Swą Matkę Najdroższą, aby nas nakłaniała do spełniania obowiązków chrześcijańskich; spraw, abyśmy wzruszeni Jej łzami i posłuszni Jej napomnieniom, złagodzili przez naszą pokutę Twój gniew sprawiedliwy i z Tobą w niebie królowali na wieki.
O: Amen.

POMNIJ O MATKO BOŻA SALETYŃSKA

Pomnij, o Matko Boża Saletyńska, prawdziwa Matko Bolesna, na łzy wylane za mnie na Kalwarii. Pomnij także na trudy, których się nieustannie dla mnie podejmujesz, aby mnie zasłonić przed sprawiedliwością Bożą. Czyż tedy teraz możesz opuścić dziecko swoje, skoro dla niego tak wiele już uczyniłaś? Tą pocieszającą myślą ożywiony, upadam do stóp Twoich, choć tak niewierny jestem i niewdzięczny. Nie odrzucaj modlitwy mojej, o przeczysta Dziewico, Pojednawczymi Grzeszników, lecz nawróć mnie i wyjednaj mi tę łaskę, bym Jezusa umiłował nade wszystko, a Ciebie pocieszał życiem świątobliwym, bym mógł kiedyś oglądać Cię w niebie.

Amen.